នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ មានភារកិច្ច

នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីនីតិជាតិសាធារណៈ
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីនីតិជាតិឯកជន
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីនីតិអន្តរជាតិឯកជន
  5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*