រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យអនុញ្ញាតឱ្យមន្រី្តរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*